Hållbarhetsstyrning

Svensk skolverksamhet regleras av ett antal lagar och förordningar, såsom skollagen och skol- respektive gymnasieförordningen, vilka utgör Lärandegruppens övergripande uppdragsdokument.

Dessutom har verksamheten att förhålla sig till läroplanen för aktuell skolform. Följs inte dessa riskerar verksamheten att drabbas av vite och/eller avstängning, därför bedrivs uppföljning av dessa styrdokument löpande.  

Lärandes övergripande företagspolicy är styrande för stora delar av verksamhetens arbete inom HR. I kombination med koncernens uppförandekoder (Code of Conduct), en uppsättning riktlinjer som anger riktningen för hur medarbetarna ska agera i vardagen, säkras en hållbar utveckling avseende jämställdhet, mänskliga rättigheter och diskrimineringsfrågor. Uppförandekoderna innehåller också vägledning kring företagets motverkande av korruption och mutor, en fråga Lärande ser mycket allvarligt på. 

Lärande har också policies runt IT och personuppgifter vilka syftar till hög IT-säkerhet och värnande om elevers och medarbetares integritet enligt GDPR.

Ovanstående dokument finns tillgängliga för all personal på det gemensamma intranätet Minglet.

Skola ska bedrivas genom samverkan med samhället, i takt med samhällets utveckling, för att kunna möta framtidens behov.

Jan Vikström Ägare och grundare, Lärandegruppen