Kvalitet i skolan

Vi mäter, analyserar och följer upp våra elevers måluppfyllelse vilket är grunden i det systematiska kvalitetsarbete som genomförs i våra verksamheter likväl som på huvudmannanivå. När vi gör ett bra jobb i våra verksamheter leder det till högre måluppfyllelse för våra elever. Vi vidtar relevanta åtgärder för att vi och eleverna ska kunna utvecklas framåt.  

Kvalitet i skolan

Vår målbild för det systematiska kvalitetsarbetet utgår ifrån följande områden: 

 

  • Förbättrade kunskapsresultat 
  • Stärkt värdegrundarbete; normer och värden 
  • Stärkt värdegrundarbete; ansvar och inflytande 
  • Stärkt elevhälsoarbete
  • Förbättrat utbildningskoncept 
  • Avvikelserapportering verksamhet


Fokusområden

Under verksamhetsåret 21/22 fokuserar vi på två gemensamma utvecklingsområden för våra grund- och gymnasieskolor:

  • Design för Aktivt lärande
  • Elevhälsomöte (EHM)

Insatserna syftar till att höja undervisningens kvalitet med differentiering och inkludering som utgångspunkt.

Elevhälsomöte (EHM) är en metod för att stärka det gemensamma förebyggande och främjande elevhälsoarbetet på grupp-och organisationsnivå. Det genomförs inom elevhälsan tillsammans med lärarna på skolan. Att elevhälsoarbetet och lärarnas undervisning har ett inbördes beroendeförhållande för elevernas utveckling är vedertaget i forskning sedan länge och vi är övertygade om att dessa två insatser gynnar varandra och ge synergier över tid.


Förädlingsvärde

1,05

Genomsnittligt värde 20/21

Inom Lärande är förädlingsvärdet ett viktigt mått på kvalitet eftersom det riktar fokus på vilken kunskap skolan faktiskt tillför. Förädlingsvärdet visar utvecklingen för våra elever. Inom grundskolan handlar det om att jämföra våra elevers meritvärde från årskurs 6 med meritvärde i årskurs 9 och för gymnasieelever så relateras avgångsbetyg med ingångsbetyg. Gör vi ett bra jobb med våra elever, kommer betygsutvecklingen att vara positiv och förädlingsvärdet större än 1. 

Jag brinner för uppdraget att varje elev ska få nå så långt det är möjligt utifrån sina personliga förutsättningar.

Johan Lundberg Skolchef och kvalitetschef på Lärande i Sverige

Vår kvalitetsrapport