Systematiskt kvalitetsarbete

Vi vill ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden – och i framtiden. Här är vår samlade förmåga att erbjuda våra elever en utbildning av hög kvalitet avgörande.

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete handlar om verksamhetsutveckling, att bli lite bättre på det vi gör varje dag. Fokus i arbetet ligger på undervisningens kvalitet och på att skapa likvärdiga förutsättningar för elevers måluppfyllelse, både på den egna skolan och nationellt. Därför mäter, analyserar och följer vi upp våra barns, elevers och studerandes måluppfyllelse inom Lärande, ett arbetssätt som utgör grunden i vårt systematiska kvalitetsarbete som pågår i alla våra verksamheter likväl som på huvudmannanivå.

Vår kvalitetsrapport

Vårt kvalitets- och utvecklingsarbete består därför av flera delar och inkluderar alla nivåer i styrkedja. Ett sätt att säkerställa att alla våra förskolor, grundskolor och gymnasieskolor bedriver ett systematiskt och ändamålsenligt förbättringsarbete som utvecklar våra verksamheter. Arbetet utgår ifrån målen i de nationella styrdokumenten för respektive skolform, med fokus på våra barns och elevers behov.