Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete handlar om verksamhetsutveckling, att bli lite bättre på det vi gör varje dag. Fokus i arbetet ligger på undervisningens kvalitet och på att skapa likvärdiga förutsättningar för elevers måluppfyllelse, både på den egna skolan och nationellt. Därför mäter, analyserar och följer vi upp våra barns, elevers och studerandes måluppfyllelse inom Lärande, ett arbetssätt som utgör grunden i vårt systematiska kvalitetsarbete som pågår i alla våra verksamheter likväl som på huvudmannanivå.

Systematiskt kvalitetsarbete

När vi gör ett bra jobb i våra verksamheter leder det till högre måluppfyllelse för våra barn, elever och studerande. Vi vidtar relevanta åtgärder för att våra barn och elever ska kunna utvecklas under skoltiden, nu och i framtiden. Här nedan presenterar vi hur vi på Lärande jobbar med vår målbild och våra fokusområden för att vi på bästa sätt ska kunna hålla ett bra och systematiskt kvalitetsarbete i våra för-, grund- och gymnasieskolor. En mer detaljerad beskrivning av det systematiska kvalitetsarbetet finns i de lathundar som finns länkade här till höger. Även skolbolagens Kvalitetsrapporter med och beskrivningar och analyser av utfall inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet finner du under relaterade länkar.


Fokusområden

Under verksamhetsåret 22/23 fokuserar vi på två gemensamma utvecklingsområden för våra grund- och gymnasieskolor.

  • Design för Aktivt lärande (DFAL)
  • Elevhälsomöte (EHM)

De insatser vi gör syftar till att vi ska höja undervisningens kvalitet med differentiering och inkludering som utgångspunkt.

Elevhälsomöte (EHM) är en metod för att stärka det gemensamma förebyggandet och att främja elevhälsoarbetet på grupp-och organisationsnivå. Det genomförs inom elevhälsan tillsammans med lärare och övriga personalgrupper på skolan. Att elevhälsoarbetet och lärarnas undervisning har ett inbördes beroendeförhållande för elevernas utveckling är vedertaget i forskning sedan länge och vi är övertygade om att dessa två insatser gynnar varandra och ger synergier över tid.


Jag brinner för uppdraget att varje elev ska få nå så långt det är möjligt utifrån sina personliga förutsättningar.

Johan Lundberg Skolchef och kvalitetschef på Lärande i Sverige