Att arbeta konceptuellt

Vi arbetar konceptuellt för att stärka kvaliteten och skapa en enhetlighet mellan våra skolor. Det betyder att våra verksamheter utgår ifrån gemensamma ramverk och riktlinjer som vilar stadigt på vår mission, våra kärnvärden, vår pedagogiska grund, vår syn på lärande och såklart - läroplanen.

Att arbeta konceptuellt

Vårt konceptuella arbetssätt leder till att våra elever får en likvärdig utbildning och undervisning oavsett var i landet man bor. Det gör också att våra medarbetare kan samarbeta mellan skolor och dra fördel av beprövade arbetssätt.

Eleven

Lärande har en utvecklad lärprocess som en väg genom ett arbetsområde. Att använda lärprocessen gör att elever känner igen sig och vi når samsyn i det kollegiala lärandet. Differentiering och återkoppling är självklara arbetssätt hos oss som gör att vi kan möta eleven där den är i sin utveckling. Att differentiera undervisningen så att alla elever ska ha förutsättningar för att klara av och utmanas i sitt lärande ingår i lärprocessens alla faser. Medarbetaren

Vi arbetar på ett gemensamt sätt på våra skolor och målbilden är elever som är aktiva och tar ansvar för sitt eget lärande. Vi uppmuntrar utveckling och en dela-kultur vilket betyder att du som är medarbetare är viktig och har möjlighet att påverka och vidareutveckla vårt koncept. Digitala lärplattformar stöttar samarbete och kompetensutveckling. Det finns också ett huvudkontor med centrala funktioner som leder, stödjer och följer upp verksamheten mot uppsatta mål. När barn och elever i våra verksamheter får utveckling, lärande och fina resultat, då har vi lyckats!