Jobba på en Lärande skola

Alla skolformer bygger på samma grund kring hur vi tänker inom Lärande. Vi utgår från en gemensam målbild för barn och elever runt vilken vi har byggt vår pedagogiska grund. Ett konceptuellt arbete med gemensamma arbetssätt och kvalitetsuppföljningar.

Jobba på en Lärande skola

Vår målbild:

Elever som vill, kan och vågar!


Vi tror på ett aktivt lärande som utvecklar förmågan att: 

  • Ta ansvar för sitt eget lärande. 
  • Vara en tänkande, reflekterande person som gör självständiga och väl avvägda val. 
  • Vara en nyfiken, kreativ problemlösare som är flexibel och anpassar sig till olika situationer och förutsättningar. 
  • Ha förståelse för och tillit till sig själv och andra. 
  • Kunna samarbeta, kommunicera och samverka med andra i sin omvärld. 
  • Visa empati och omtanke om sina medmänniskor och se olikheter som möjligheter. 
  • Ha ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt som ger förutsättningar att verka och bidra i informationssamhället. 
  • Vara demokratiskt delaktig i ett samhälle med allt större mångfald. 
  • Se att kunskapsutveckling och personlig utveckling går hand i hand.