Tillbaka till nyheter
28 januari 2019 10:49

Så skapas delaktighet hos eleverna på Realgymnasiet i Nyköping

Forskning visar att elever känner en ökad motivation till sitt lärande när de upplever att de är delaktiga i undervisningen. På Realgymnasiet i Nyköping har man med detta i tanken börjat arbeta med pedagogiska elevombud. Målet är att involvera eleverna i den pedagogiska utvecklingen och se till att skolutvecklingen faktiskt når eleverna. Det blir ett systematiskt sätt att samla in återkoppling från eleverna till lärarna.

Så skapas delaktighet hos eleverna på Realgymnasiet i Nyköping

-För ett antal år sedan såg jag på TV om en skola i Storbritannien som använde sig av elever vid observationer av lektioner. Jag tyckte att det var häftigt att höra relativt unga elever prata pedagogik på en hög nivå och att de hade ett reellt inflytande över skolans pedagogiska utveckling. Därför har jag länge varit nyfiken på att testa en liknande idé. I korthet kan pedagogiska elevombud sägas vara elevrepresentanter för pedagogiska frågor där eleverna är en aktiv del i den pedagogiska utvecklingen på vår skola, säger Sebastian Ånelöv som är tillförordnad rektor på Realgymnasiet i Nyköping.

Eleverna lyfter pedagogiska frågor från sin klass
Elevombuden agerar elevrepresentanter för pedagogiska frågor och lyfter även pedagogiska frågor från sin klass i möten med rektor och mentor. I arbetet är två elever från varje årskurs med. Eleverna har fått göra en intresseanmälan och sedan har respektive klass röstat fram de pedagogiska ombuden. I övrigt är det jag som driver arbetet med stöd av mentor och specialpedagogiskt stöd. På mötena har vi diskuterat vad forskningen säger om framgångsrik undervisning, vårt eget pedagogiska koncept och pedagogiska frågor från klassen, säger Sebastian.

-Elevombuden har fått ett observationsschema som utgår från våra pedagogiska grundbegrepp; lära att lära, lära i samarbete, lära i sammanhang och lära för framtiden. På så vis får eleverna ett verktyg för att kunna ge konstruktiv återkoppling på undervisning, fortsätter Sebastian.


Återkoppling till lärarna
Att återkoppla elevernas feedback till lärarna är viktigt menar Sebastian.

-Jag tar med elevernas tankar om undervisning i två olika forum med personalen. Dels i personalmöten där jag förmedlar återkopplingen mer som information, dels i pedagogiska workshops där det sker diskussioner och reflektioner kring hur vi kan möta elevernas upplevelse av undervisningen, säger Sebastian.

Men vad kan man då se i fråga om effekt redan nu?

-Det vi med säkerhet kan se är att elevernas upplevelse av inflytande har ökat markant. På påståendet om eleverna upplever sig få vara med och påverka sin skolmiljö skattar eleverna sig i genomsnitt 7,93 (skala 1 till 10) i den senaste enkäten nu i november. Jag upplever också att de pedagogiska elevombuden har medverkat till att elever i allmänhet framför pedagogiska tankar och idéer i större utsträckning. Det i sig tycker jag är en stor vinst, avslutar Sebastian.