Kvalitetsprocessen

Så här arbetar vi systematiskt mot vår målbild.

Kvalitetsprocessen

Strategin är gemensam för hela koncernen och kopplas ihop med utvecklingen av verksamhetsplanen på huvudmannanivå genom olika aktiviteter och insatser.

Verksamhetsplanen beskriver vad man önskar uppnå och utveckla på skolan under innevarande verksamhetsår och bottnar i analyser och behov utifrån lokala förutsättningar. 

Kvalitetsaspekter kopplas till elevernas måluppfyllelse i relation till de nationella målen och ska vara beskrivna i skolans SKA-mallar (SKA=Systematiskt kvalitetsarbete). Syftet med mallarna är att dokumentera det pågående kvalitetsarbetet samt få stöd i att analysera enhetens olika resultat utifrån en rad frågor som huvudmannen formulerat. 

Varje år genomförs olika enkäter för att både dokumentera nuläge och definiera utvecklingsområden. 

Externa enkäter 

  • Skolenkäten: Skolans uppdrag mäts och jämförs med riket. Genomförs av Skolinspektionen. 

Interna enkäter 

  • Lärandeenkäten: Mäter vårt pedagogiska arbetssätt och undervisningens kvalitet. 
  • Trygghetsenkät: Sammanställs utifrån innehållet i Skolenkäten. 
  • Enkät medarbetare 
  • Enkät alumner 
  • Marknadsenkät 
  • Enkät samarbetspartners

Verksamhetsuppföljningen syftar till att skapa trygghet i organisationen utifrån huvudmannens uppdrag, ansvar och skyldigheter. Det är ett antal mål med påkopplade nyckeltal som i sin tur har en tillhörande indikator. Detta för att se nuläge och trend. Nyckeltalen följs upp, analyseras och dokumenteras över tid.

Varje månad ackumuleras en rapport som redovisar status på lokala aktiviteter utifrån skolornas verksamhetsplaner, för uppföljning, analys och dokumentation. Denna sammanställs i en VD-rapport till styrelsen.