Magnetica

Lärande förskolor och grundskolor i Sverige driver Magnetica förskolor och grundskolor och erbjuder även förskoleklass och fritidshem i Upplands Väsby. Här arbetar vi med utgångspunkten ett livslångt lärande med barnets och elevens lärprocess i centrum. Vi ser att våra pedagoger fungerar som vägledare och möjliggörare. Där pedagogiken utvecklar barnets och elevens förmågor. Och där varje barn och och elev blir sedd. 

Magnetica

Kooperativt lärande

Inom Magnetica tror vi på ett kooperativt lärande där vi tillsammans utvecklar elevernas förmågor att samarbeta och att gemensamt stötta och hjälpa varandra. Vi tror att lärandet sker bäst när det sker i ett sammanhang och utgår från verkligheten. Vi arbetar ämnesöverskridande där syftet är att både ge en helhetssyn och ge ämnesspecifika kunskaper och fördjupningar som baseras på verkliga utmaningar och frågeställningar. Eleverna använder sina kunskaper för att skapa värde för andra. På riktigt. Arbetssättet fungerar i alla åldrar, och efter nian är eleverna väl preparerade för fortsatta studier


Hela barnet, hela dagen

På Magnetica pratar vi om hela barnet, hela dagen. Hos oss begränsas inte lärandet lektionstid utan innefattar även raster och fritids. Detta inkluderar även hälsan och fysisk rörelse under skoldagen som vi tror underlättar bra förutsättningar för lärandet och koncentrationen. 

Magneticas kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett förskola eller skola skola ges möjlighet att nå de nationella målen för utbildningen. Att kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen är grunden i det systematiska kvalitetsarbetet.

 


 

Hela barnet, hela dagen!